Denné a týždenné tábory

 

Denný tábor pre deti júl-august 2021

 

           Termíny :                                                                              

Júl

19.7. –  23.7.

26.7.  – 30.7.

August

2.8.  –  6.8.

9.8.  –  13.8

16.8.  –  20.8.

23.8  .-  27.8

Prihláška je záväzná, v prípade, že dieťa nemôže nastúpiť, môžete si vybrať náhradný termín, alebo poslať za dieťa náhradníka.  Prihlášky posielať v dostatočnom predstihu, minimálne 3 týždne pred termínom, ktorý si vyberiete.

Platbu treba zrealizovať  3 týždne vopred na bankový účet :  SK 81 6500 0000 0000 9649 8279 alebo osobne.

Je potrebné si doniesť:

–  prilbu ( môže byť aj cyklistická)

– gumené čižmy

-pevnú obuv

-dlhé nohavice  na jazdenie

– šiltovku

– kópiu zdravotného preukazu

– vhodné oblečenie, podľa počasia, popr. náhradné oblečenie

– čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa ( v deň príchodu)

– fľašu na vodu

– desiatu , olovrant

Tábor nezahŕňa výcvikové hodiny s inštruktorom, ale je možné si ich doobiednať, po dohode s inštruktorom.

Deti prijímame podľa poradia, ako prídu prihlášky.

 

     Prílohy si treba stiahnuť, uložiť a vypísať.  Potom odoslať e-mailom na adresu: ranclikavka@gmail.com                                                                                                       

Príloha č.1

 

Záväzná prihláška na denný  tábor   

Termín:          …………………………………………………………………………………………………………………….

Uviesť aj  náhradný termín

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Údaje o objednávateľovi ( rodič, alebo zákonný zástupca)

 

Krstné meno: ……………………………………………………………………..

 

Priezvisko:………………………………………………………………………….

 

Mesto(obec) ……………………………………………………………………….

 

PSČ:………………………………………………………………………………….

 

Ulica /číslo:………………………………………………………………………….

 

Telef.č.1……………………………………………………………………………….

 

Telef.č.2………………………………………………………………………………

 

Údaje o dieťati:

 

Krstné meno:……………………………………………………………………….

 

Priezvisko:…………………………………………………………………………..

 

Vek: …………………………………………………………………………………..

 

 

 

Príloha č.2

 

Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

(čestné prehlásenie je potrebné vyplniť v deň nástupu do tábora)

Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………………………………..

Bydlisko : ……………………………………………………………………………………………………………….

Má dieťa alergiu ?                                           ÁNO                                     NIE                    nehodiace škrtnite

O aký druh alergie sa jedná ?    ………………………………………………………………………………….

Má dieťa iné závažné ochorenie ?                    ÁNO                                     NIE            nehodiace škrtnite

Aké ochorenie ? ………………………………………………………………………………………………………

Užíva dieťa lieky ?     ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Prehlásenie:

Ja, …………………………………………………………… (meno zákonného zástupcu),

prehlasujem, že

moje dieťa ………………………………………………………………………… (meno dieťaťa)

neprejavuje

príznaky akútneho ochorenia a že lekár dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie. Nie je mi 

známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v jednej domácnosti, prišli

v priebehu posledného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie COVID19

alebo iné iné infekčné ochorenie…..       

                      Som si vedomý/á

právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia. Som si vedomý/á, že by som sa

dopustil/la  priestupku podľa § 56 zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade zranenia alebo

ochorenia Vás prosím o zadanie telefónneho čísla na jedného z rodičov, aby sme Vás mohli

prípadne kontaktovať. 

……………………………………………………………………………………………..

v ……………………………………………………………..     dňa: ………………………………………

Podpisy zákonných zástupcov : …………………………………………………………………………………..

 

 

Všeobecné podmienky účasti na detských táboroch

1.VZNIK ZMLUVNÉHO VZŤAHU

Právny vzťah /tým aj nárok na účtovanie storno poplatku /medzi zákazníkom, resp. rodičom /ďalej len rodič/ prípadne kolektívom na jednej strane a organizátorom táborov pre deti „ B&B Ranč Likavka. /ďalej len TAB /  na druhej starne vzniká odovzdaním riadne vyplnenej prihlášky/, resp. jej prijatím TAB

 1. 2. POVINNOSTI A PRÁVA ZÁKAZNÍKA

2.1.Zákazník rodič je povinný:

 • odovzdať riadne vyplnenú prihlášku, a prehlásenie o bezinfekčnosti a zdravotnom stave dieťaťa“ /Prehlásenie sa odovzdáva pri nástupe do tábora
 • dodržať podmienky uvedené v prehlásení
 • zaplatiť stanovenú sumu
 • priviesť dieťa včas na stanovené miesto a po návrate z tábora osobne si ho prevziať v určený čas
 • v prípade zrušenia účasti svojho dieťaťa na tábore riadiť sa všeobecnými podmienkami TAB
 • rodič je povinný uhradiť všetky materiálne škody, ktoré spôsobí jeho dieťa v tábore
 • rodič nemá právo vstupovať do tábora bez  súhlasu  vedúceho tábora.

2.2.Zákazník rodič má právo

 • vyžadovať poskytnutie objednaných a zaplatených služieb v rozsahu uvedených   na informačnom plagáte a z pokynov  na stránke .
 • prípadné nedostatky reklamovať ihneď . TAB prijíma reklamácie len písomne a to do 3 dní od ukončenia tábora. Po tomto termíne nebudú  reklamácie ani iné výhrady akceptované.
 • byť včas oboznámený s prípadnými zmenami rozsahu služieb a ceny
 1. POVINNOSTI A PRÁVA ORGANIZÁTORA TÁBOROV

3.1 TAB je povinný

 • poskytnúť rodičovi všetky dostupné informácie o dohodnutých službách,   mieste a hodine zrazu.
 • v priebehu tábora poskytovať dohodnuté služby , t.j. služby uvedené na reklamnom  letáku a na stránke.
 • v prípade prekážok brániacich TAB poskytnúť dohodnuté služby, TAB poskytne adekvátnu náhradu
 • riešiť reklamácie do 31 dní po nahlásení reklamácie.

3.2 TAB má právo

 • A/ vrátiť prihlášku rodičovi ak sa do momentu jej doručenie tábor obsadil a tejto skutočnosti ho informovať
 • B/ odstúpiť od realizácie tábora v týchto prípadoch: a, z dôvodu vyššej moci /tzn. politické udalosti, extrémne podnebné javy, karanténa, zhoršenie zdravotných či hygienických podmienok v zariadení, zlyhanie prevádzky -schopnosti zariadenia a pod./ b, v prípade , že rodič nesplnil príslušné ustanovenia týchto „Všeobecných podmienok“

3.3TAB nemá právo

– zmeniť čas odchodu a príchodu tábora, ktoré sú uvedené na pokynoch, alebo dohodnuté s rodičom.

– zrušiť tábor pre minimálny počet účastníkov. Tábor nepožaduje minimálny počet účastníkov, organizuje ho v každom prípade

Pri zrušení tábora z dôvodu „A“ bude zákazníkovi vrátená plná cena tábora. Zároveň rodič nemá nárok na ďalšie náhrady.

 1. OCHORENIE DETÍ NA TÁBOROCH

TAB vráti poplatok pri ochorení / potrebné potvrdenie od lekára/ počnúc nasledovným dňom, ak týmto dňom nie sú dni pracovného voľna.

 • ak si rodič vezme dieťa z tábora z iných dôvodov , nemá nárok na vrátenie poplatku za nevyčerpané služby.
  • Rodič má právo kedykoľvek zrušiť účasť dieťaťa na tábore pri dodržaní týchto podmienok:
  • 21 – 14 dni pred príchodom do tábora – vrátenie 75 % z ceny tábora
  • 13 – 7 dní pred príchodom – vrátenie 50% z ceny tábora
  • 6 a menej dní pred príchodom – nie je nárok na vrátenie žiadnej sumy.

 

 1. CENA

je uvedená na letáčiku a zmeniť sa môže len v prípade zmeny cien nakupovaných služieb, pohonných

hmôt, energie, devalvácie národnej meny, zvýšenie dani, DPH, cestných a iných poplatkov a taríf

 1. STORNO POPLATKY

Zrušenie musí byť vykonané  písomne  – e- mailom alebo doporučeným listom.  Rozhodujúci je dátum odoslania.

V prípade ochorenia, hospitalizácie alebo inej závažnej rodinnej udalosti sa poplatky vrátia na zostávajúce dni po nahlásení

V týchto prípadoch TAB požaduje písomný doklad od príslušnej inštitúcie.

Zákazník /rodič/ podpísaním „Zmluvy – prihlášky“ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými podmienkami, súhlasí s nimi a bezvýhradne ich prijíma!