Denné a týždenné tábory

 

 

     Prílohy si treba stiahnuť, uložiť a vypísať.  Potom odoslať e-mailom na adresu: ranclikavka@gmail.com                                                                                                       

Príloha č.1

 

Záväzná prihláška na denný ( týždenný  s ubytovaním) tábor  – nehodiace sa vymazať !

 

Sezóna:   

Termín:          …………………………………………………………………………………………………………………….

Uviesť aj  náhradný termín

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Údaje o objednávateľovi ( rodič, alebo zákonný zástupca)

 

Krstné meno: ……………………………………………………………………..

 

Priezvisko:………………………………………………………………………….

 

Mesto(obec) ……………………………………………………………………….

 

PSČ:………………………………………………………………………………….

 

Ulica /číslo:………………………………………………………………………….

 

Telef.č.1……………………………………………………………………………….

 

Telef.č.2………………………………………………………………………………

 

Údaje o dieťati:

 

Krstné meno:……………………………………………………………………….

 

Priezvisko:…………………………………………………………………………..

 

Vek: …………………………………………………………………………………..

 

 

 

Príloha č.2

 

Čestné prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa

(čestné prehlásenie je potrebné vyplniť v deň nástupu do tábora)

Meno a priezvisko: …………………………………………………………………………………………………..

Bydlisko : ……………………………………………………………………………………………………………….

Má dieťa alergiu ?                                           ÁNO                                     NIE                    nehodiace škrtnite

O aký druh alergie sa jedná ?    ………………………………………………………………………………….

Má dieťa iné závažné ochorenie ?                    ÁNO                                     NIE            nehodiace škrtnite

Aké ochorenie ? ………………………………………………………………………………………………………

Užíva dieťa lieky ?   (uveďte aj presné dávkovanie)  ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Prehlásenie:

Ja, …………………………………………………………… (meno zákonného zástupcu),

prehlasujem, že

moje dieťa ………………………………………………………………………… (meno dieťaťa)

neprejavuje

príznaky akútneho ochorenia a že lekár dieťaťu nenariadil karanténne opatrenie. Nie je mi 

známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú v jednej domácnosti, prišli

v priebehu posledného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie

(napr. hnačka, angína, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie, …) Som si vedomý/á

právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia. Som si vedomý/á, že by som sa

dopustil/la  priestupku podľa § 56 zákona 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji

verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V prípade zranenia alebo

ochorenia Vás prosím o zadanie telefónneho čísla na jedného z rodičov, aby sme Vás mohli

prípadne kontaktovať. 

……………………………………………………………………………………………..

v ……………………………………………………………..     dňa: ………………………………………

Podpisy zákonných zástupcov : …………………………………………………………………………………..